لیست دامنه ها

 209200
 تابعيت اكتسابي «تصويب اولی» 
 فقه

تابعيت اكتسابي

تابعيّت اكتسابى: به تابعيّت حاصل پس از انعقاد نطفه يا پس از تولّد، تابعيّت غير تولّدى يا اكتسابى گويند. اين نوع تابعيّت يا ارادى است و يا تبعى. اوّلى - چنان‏كه گذشت - بر پايه ايمان يا پيمان استوار است. بنابر اين هر غير مسلمان بالغى كه مسلمان شود يا با دولت اسلامى قرارداد ذمّه امضا كند از تابعيّت دولت اسلامى بهره‏مند مى‏گردد. 5 همچنين هر كتابىِ واجد شرايط مى‏تواند با انعقاد قرارداد ذمّه از تابعيّت قراردادى دولت اسلامى بهره‏مند شود. 6 دومى، تابعيّتى است كه شخص به تبع اراده و خواست فردى ديگر پيدا مى‏كند. بنابر اين، اگر يكى از والدين اسلام بياورد، كودك نيز به تبع او مسلمان و تابع دولت اسلامى به شمار مى‏آيد. 7 در تابعيّت قراردادى علاوه بر فرزندان طرفِ قرارداد ذمّه، همسر و ديگر افراد تحت تكفّل او نيز به تابعيّت دولت اسلامى درمى‏آيند. 8