لیست دامنه ها

 207809
 پابرهنگي عزادار «تصويب اولی» 
 فقه

پابرهنگي عزادار

پابرهنگى: بدون پاپوش بودن، بى‏كفشى.

از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات و حج سخن رفته است.

پابرهنه بودن در موارد زير مستحب است:

1. رفتن به مصلاى نماز عيد فطر براى امام و نيز بنابر تصريح برخى براى مأمومين. 1

2. رفتن به نماز استسقاء2) ر نماز باران (.

3. صاحب عزا3 و كسى كه ميّت را در قبر مى‏گذارد4 و به قول برخى هنگام نماز گزاردن بر ميّت5) ر نماز ميّت (.

4. زمان نشستن. 6

5. هنگام دخول كعبه. 7

6. حاجى، هنگام ورود به مكّه. 8

7. كسى كه اوّلين بار حج مى‏گزارد، بلكه به قولى همه حاجيان، هنگام ورود به سرزمين مشعر9) ر مشعر (.

1. جواهر الكلام 141 - 140 /12. 2 376 - 375 /11؛ الحدائق الناضرة 3 486 /10. جواهر الكلام 5 284. 4 271 /4. الرسائل العشر/ 304؛ مجمع‏الفائدة 6 448 /2. الدروس‏الشرعية 7 151 /1. تذكرة الفقهاء 8 376 /8. جواهر الكلام 282 /19؛ الحدائق الناضرة 9 77 /16. جواهر الكلام 84 - 82 /19؛ مسالك الافهام 286 /2.