لیست دامنه ها

 201691
 چشايي «تصويب اولی» 
 فقه

چشايي

چشايى

چشايى: قوّه ادراك مزه‏ها، از حواسّ پنج گانه.

از احكام آن در باب ديات سخن گفته‏اند.

هرگاه چشايى كسى بر اثر جنايت ديگرى از بين برود، در اينكه بر جانى ديه كامل ثابت مى‏گردد يا ارش) ر ارش (اختلاف است؛ ليكن اگر آسيب وارد شده موجب ضعف آن گردد، ارش متعيّن است. 1

در فرض امكان تشخيص از بين رفتن چشايى با ابزار جديد، به دو شاهد عادل از اهل خبره رجوع مى‏شود و در فرض عدم امكان، در صورت وجود لوث) ر لوث (

با قسامه) ر قسامه (قول مدّعى پذيرفته مى‏شود و در صورت عدم وجود لوث و عدم امكان آزمودن مجنىّ عليه با اشياى بسيار تلخ، قول جانى مقدّم مى‏گردد. 2

1. قواعد الاحكام 688 /3؛ الدرّ المنضود) فقعانى (/ 328؛ مسالك الافهام 450 /15؛ جواهر الكلام 311 /43؛ مهذّب الاحكام 2 276 /29. تحرير الاحكام 612 /5؛ جواهر الكلام 311 /43؛ تحرير الوسيلة 592 /2.