لیست دامنه ها

 197218
 آخرين كلمه قرآن «تصويب اولی» 
 علوم قرآني

آخرين كلمه قرآن

(کلمه «الناس» در سوره ناس)

براي اصطلاح «آخرين کلمه قرآن» دو معنا مي‌توان ارائه کرد. گاهي مراد، آخرين کلمه‌اي از قرآن است که بر پيامبر اکرم (ص) نازل شده، و گاهي مراد، آخرين کلمه قرآن با ترتيب مصاحف فعلي است که مغاير ترتيب نزول است.

آخرين کلمه در معناي اول، با توجه به اختلاف در تعيين آخرين آيه نازل شده، محل اختلاف است. براي ديدن اقوال در اين مورد، به مدخل «آخرين آيه مدني» رجوع کنيد.

و اما در معناي دوم، با توجه به اينکه آخرين سوره قرآن سوره ناس است، آخرين کلمه آن يعني کلمه «الناس»، آخرين کلمه قرآن است.