لیست دامنه ها

 193458
 چيدن خرما «تصويب اولی» 
 فقه

چيدن خرما

اختراف: چيدن خرما.

در باب زکات آمده است.

زکات خرما بعد از اختراف واجب مى‌شود 1 (--" زکات) .

1 - جواهر الکلام 15 220.