لیست دامنه ها

 191758
 آب آجن «تصويب اولی» 
 فقه
ی.د:  به آبي گفته مي شود که برخي اوصاف يا هر سه وصف: رنگ، بو و مزه آن با گذشت زمان يا عارضي ديگر جز نجاست تغيير کرده باشد
 بج:
 اع:
 او:

آب آجن

آجِن: آب تغيير يافته به غير نجاست.

در فقه به آبى آجن گفته مى‌شود که برخى اوصاف يا هر سه وصف: رنگ، بو و مزه آن با گذشت زمان يا عارضى ديگر جز نجاست تغيير کرده باشد. از آن به « آسن » نيز تعبير شده و احکام آن در باب طهارت و اطعمه و اشربه به مناسبت آمده است.

آجن با دارا بودن وصف اطلاق (--» آب مطلق) پاک و پاک کننده است 1، ولى با در اختيار داشتن آب پاک ديگرى، نوشيدن آن 2، وضو 3 و غسل 4 با آن کراهت دارد.

1 - مشارق الشموس 185.

2 - المهذّب 2 431.

3 - العروة الوثقى 1 202.

4 - مفاتيح الشرائع 1 51 و 57.