لیست دامنه ها

 184318
 حائر حسيني ( ع ) «تصويب اولی» 
 فقه

حائر حسيني ( ع )

حائر

حائر: محدوده‏اى از حرم امام حسين عليه السّلام.

اقوال فقها در تعيين حدود حائر مختلف است:

1. محدوده‏اى كه ديوار روضه شريف و مسجد بر آن احاطه دارد. 1

2. محدوده زير گنبد مقدّس.

3. محدوده زير گنبد و بناهاى قديمى) مانند رواق، قتلگاه وخزانه (محيط بر آن.

4. آنچه ديوارهاى صحن بر آن احاطه دارد؛ شامل صحن از چهار طرف و ساختمانهاى متّصل به قبّه منور و مسجد پشت سر آن. 2

برخى گفته‏اند: قدر متيقّن از حائر گرداگرد قبر شريف به مساحت 25 ذراع است. 3 برخى ديگر حائر را محدوده‏اى دانسته‏اند كه امروزه نزد عرف - در مقابل رواق و صحن - به آن حرم گفته مى‏شود و قدر متيقّن آن، محدوده‏اى است كه ديوار روضه شريف بر آن احاطه دارد. مسجد پشت سر مقدّس نيز داخل اين محدوده است. 4 از اين عنوان در باب صلات سخن گفته‏اند.

حكم: بنابر مشهور، حائر حسينى از جمله چهار مكانى است كه مسافر مخيّر است نمازهاى چهار ركعتى را در آنها تمام يا قصر بخواند؛ 5 هرچند تمام خواندن افضل است. 6 برخى، حكم تخيير را در تمام شهر كربلا ثابت دانسته‏اند. 7 برخى ديگر حكم ياد شده را در حرم جارى دانسته و درباره حرم چهار احتمال ذكر كرده‏اند: شهر كربلا؛ محدوده صحن؛ محدوده رواق و آنچه كه حرم شريف را در بر مى‏گيرد؛ و محدوده‏اى كه امروزه حرم ناميده مى‏شود، و قدر متيقّن از لفظ حرم را همين احتمال دانسته‏اند. در نتيجه حكم را تنها در همين محدوده ثابت دانسته و خارج حرم - به مفهوم امروزى - حتّى رواق را مشمول آن ندانسته‏اند. 8

1. كتاب السرائر 2 342 /1. بحار الانوار 90 - 89 /89 و 117 /101؛ الانوار الحيريّة/ 91 - 89؛ الحدائق الناضرة 3 465 /11. كشف الغطاء 4 347 /3. صلاة المسافر) سيد ابوالحسن اصفهانى (/ 5 204 - 203. الحدائق الناضرة 6 463 - 462 /11. جواهر الكلام 7 329 /14. العروة الوثقى 8 517 - 516 /3. مستند العروة) الصلاة (420 - 418 /8.

1-حدیث امام هادی (ع) درباره گرفتن نايب براي زيارت قبر امام حسين (ع) و استجابت دعا در حائر حسيني ( ع ) (مکيال المکارم در معرفت و ولادت امام زمان (عج)؛جلد 1؛صفحه 922)