لیست دامنه ها

 178054
 آب انگور جوشيده «تصويب اولی» 
 فقه

آب انگور جوشيده

آب انگور: آب انگورِ جوشيده قبل از بخار شدن دو سوم آن، حرام و بنابر قول مشهور نجس است1) ر آب انگور (.