لیست دامنه ها

 160556
 اتصاف قطع به حجيت «تصويب اولی» 
 اصول فقه

اتصاف قطع به حجيت