لیست دامنه ها

 149240
 وابستگي اشيا به يكديگر «تصويب اولی» 
 عمومي

وابستگي اشيا به يكديگر