لیست دامنه ها

 149236
 وآنوآتو «تصويب اولی» 
 مسائل جغرافيايي

وآنوآتو