لیست دامنه ها

 143717
 نا اميدي «تصويب اولی» 
 اخلاق اسلامي

نا اميدي

1-سرمقاله روزنامه النهار در باره نا اميدي دولت لبنان بعد از پيروزي رفيق‌ شاهين در جنوب لبنان و لزوم همه پرسي (گام به گام با امام موسي صدر؛جلد 4؛صفحه 343)
2-بیانیه امام موسی صدر درباره عزل قنبرجي‌ ، ابراهيم‌ از کميته بررسي وضعيت دايره دخانيات توسط دولت لبنان با هدف نا اميدي محرومان از مؤسسات دولتي (گام به گام با امام موسي صدر؛جلد 4؛صفحه 88)