لیست دامنه ها

 143716
 نا «تصويب اولی» 
 منطق

نا

لفظ " نا " اگر در قضيه سالبه به کار مى‌رود براى افاده قطع ربط و سلب نسبت مى‌باشد که همان " ن " است مانند " نرود ميخ آهنين بر سنگ ".

و اگر از معناى نفى عدول کند جزء موضوع يا محمول در قضيه معدوله شود از او است عدول به حساب مى‌آيد مانند: " نادان خوار است " يا " نادان قابل احترام نيست ".

نيز ر.ک: ادات عدول.