لیست دامنه ها

 120945
 لا اَدْري ما هو «تصويب اولی» 
 علوم حديث

لا اَدْري ما هو

(از الفاظ ذمّ راوى)

يکى از الفاظ ذم، اصطلاح لا ادرى ماهو است يعنى ماهيت و شخصيت وى براى من مشخص نگشته است. اين اصطلاح از مرتبه ششم جرح است.