لیست دامنه ها

 120935
 لا اَحَد اَثبَت منه «تصويب اولی» 
 علوم حديث

لا اَحَد اَثبَت منه

(از الفاظ مدح راوى)

يکى از الفاظ مدح، اصطلاح « لا احد اثبت منه » است " ثبت " صفت مشبهه است يا دلالت بر ثبوت و تثبت در حديث و استمرار در آن مى‌کند، و يا دلالت مى‌کند که شخص متصف به آن در همه کارهايش تثبت دارد، از حديثى خبر نمى‌دهد مگر اين که در نزد وى ثابت باشد و يقين بدان داشته باشد.

و اصطلاح " لا احد اثبت منه " - به صيغه افعل التفصيل که دلالت بر مبالغه دارد - بيان گر اين است که شخص متصف به آن در داشتن صفت " ثبت " بى نظير است.

" لا احد اثبت منه " از مرتبه اول تعديل است.