لیست دامنه ها

 120040
 گات «تصويب اولی» 
 تنالگان

گات