لیست دامنه ها

 120033
 گائوس ، شارل فردريك ، 1777 - 1855م «تصويب اولی» 
 اعلام

گائوس ، شارل فردريك ، 1777 - 1855م