لیست دامنه ها

 120032
 گائو «تصويب اولی» 
 مسائل جغرافيايي

گائو