لیست دامنه ها

 113413
 كائنات «تصويب اولی» 
 کلام اسلامي

كائنات

كائنات اسم فاعل و جمع «كائن» در لغت به معناي پديده‌ها است.

متكلمان كائنات را مرادف موجودات مي‌دانند اما فلاسفه گاهي آن را اخص از موجودات و مقابل مبدعات دانسته به معناي موجوداتي گرفته‌اند كه وجودشان مسبوق به ماده است.

تعداد موجودات اين بخش از عالم بسيار كم تر از تعداد « مبدعات» _ موجوداتي كه مسبوق به ماده و مدت نيستند _ است.

در عالم مبدعات شر و بدي وجود ندارد و سراسر خير است. به خلاف عالم كائنات كه گاه اشخاص و افراد آن به شر مبتلا مي‌گردند.

در شرح توحيد صدوق آمده كه: به نظر مي‌رسد لفظ « خلق» در اخبار هرگاه همران « تكوين» بيابد به معناي آفرينش بدون ماده است و « تكوين» يعني آفرينش با ماده و «كائن» يعني آفريده با ماده و مدت. (1)