لیست دامنه ها

 10934
 اجتهاد استحساني «تصويب اولی» 
 اصول فقه

اجتهاد استحساني

(استنباط حکم شرعى با استفاده از استحسان عقلى، به هنگام فقدان نصّ و عدم کارآيى قياس)

اجتهاد استحسانى، اجتهادى است که در موارد عدم نصّ بر حکم واقعه بر اساس عمل به استحسان صورت مى‌گيرد؛ و استحسان عبارت است از عدول مجتهد از مقتضاى قياس جليّ به مقتضاى قياس خفيّ، يا عدول از حکم کلّى به حکم استثنايى به خاطر دليلى که به ذهن مجتهد خطور مى‌کند واين عدول را رجحان مى‌بخشد.

برخى وجه ترجيح در اين عدول را يکى از اين امور شمرده‌اند: عرف، اجماع، مصلحت، تسهيل و دفع مشقّت.