لیست دامنه ها

 10872
 اجتماع امر وجوبي و نهي تنزيهي «تصويب اولی» 
 اصول فقه

اجتماع امر وجوبي و نهي تنزيهي

(انطباق هم زمانِ امر وجوبى و نهى کراهتى بر شيء واحد)

اجتماع امر وجوبى و نهى تنزيهى عبارت است از جمع شدن امرى که از آن وجوب فهميده مى‌شود با نهيى که از آن کراهت استفاده مى‌شود؛ مانند: امر شارع به نماز (صلّ) که بر وجوب نماز دلالت دارد و نهى او از نماز در حمام (لا تصلّ فى الحمام) که بر کراهت نماز خواندن در حمام دلالت دارد، و به طور اتفاقى در موردى، اين امر و نهى، هر دو متوجه مکلف شود؛ يعنى از طرفى وقت نماز است و امر " صلّ " متوجه مکلف شده و از طرفى هم مکلف در حمام است و نهى تنزيهى متوجه او شده است.

1-اجتماع امر وجوبي و نهي تنزيهي (الوافية فى اصول الفقه؛جلد 1؛صفحه 94)
2-ديدگاه آخوندخراسانى ، محمدكاظم بن حسين،1255-1329ق. درباره اجتماع امر وجوبي و نهي تنزيهي (بحوث فى علم الاصول؛جلد 3 ؛صفحه 80)
3-اجتماع امر وجوبي و نهي تنزيهي (محاضرات فى اصول الفقه؛جلد 4 ؛صفحه 306)
4-اجتماع امر وجوبي و نهي تنزيهي (محاضرات فى اصول الفقه؛جلد 4 ؛صفحه 309)
5-اجتماع امر وجوبي و نهي تنزيهي (محاضرات فى اصول الفقه؛جلد 4 ؛صفحه 313)
6-نقد خويي ، ابوالقاسم ،1278 -1371 به نائيني ، محمد حسين ، 1277 - 1355ق. درباره اجتماع امر وجوبي و نهي تنزيهي (محاضرات فى اصول الفقه؛جلد 4 ؛صفحه 317)
7-ديدگاه اصوليون درباره اجتماع امر وجوبي و نهي تنزيهي (محاضرات فى اصول الفقه؛جلد 4 ؛صفحه 333)
8-اجتماع امر وجوبي و نهي تنزيهي (نهاية الاصول؛جلد 1؛صفحه 266)
9-اجتماع امر وجوبي و نهي تنزيهي (نهاية الاصول؛جلد 1؛صفحه 267)