لیست دامنه ها

 1051
 آرامكو «تصويب اولی» 
 تنالگان

آرامكو