لیست دامنه ها

 10492
 اثر شرعي با واسطه مستصحب «تصويب اولی» 
 اصول فقه

اثر شرعي با واسطه مستصحب