لیست دامنه ها

 104474
 فاء «تصويب اولی» 
 منطق

فاء

(ادات جزا در قضاياي شرطي متصله در زبان عربي)

ادات رابطه در قضاياي شرطي متصله عبارت است از:

1. ادات شرط که بر سر بخش اول قضيه، يعني "مقدّم" وارد مي‌شود؛

2. ادات جزا يا ادات جواب شرط که بر سر بخش دوم قضيه، يعني "تالي" وارد مي‌شود.

در زبان عربي از حرف "فاء" به عنوان ادات جزا استفاده مي‌شود مثل: "إن جاءک زيدٌ فأکرِمه".