لیست دامنه ها

 1025
 آر 0 دي 0 اف «تصويب اولی» 
 تنالگان

آر 0 دي 0 اف