لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 10.
اسير
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه   
 11.
باغي اسير
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه   
 13.
كافر اسير
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه   
 14.
مسلمان اسير
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه