لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 1.
001 عصر
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم قرآني     ♠  مرجح  
 2.
آثار اخروي سوره‌ها
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم قرآني     ♠  نامرجح  
 3.
آثار دنيوي سوره‌ها
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم قرآني     ♠  نامرجح  
 4.
آثار قرآني
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم قرآني     ♠  مرجح  
 5.
آخر ما نزل
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم قرآني     ♠  مرجح  
 6.
آخر ما نُسِخ
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم قرآني     ♠  مرجح  
 7.
آخرين آيه
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم قرآني     ♠  مرجح  
 8.
آخرين آيه مدني
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم قرآني     ♠  مرجح  
 9.
آخرين آيه مكي
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم قرآني     ♠  مرجح  
 10.
آخرين حكم
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم قرآني     ♠  مرجح  
 11.
آخرين روز نزول قرآن
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم قرآني     ♠  مرجح  
 12.
آخرين سوره
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم قرآني     ♠  مرجح  
 13.
آخرين سوره مدني
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم قرآني     ♠  مرجح  
 14.
آخرين سوره مكي
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم قرآني     ♠  مرجح  
 15.
آخرين كلمه قرآن
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم قرآني     ♠  مرجح