لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 1.
الاداب النجف
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  مرجح  
 2.
الارشاد للطباعه و ناشر
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  مرجح  
 3.
الجامعه الدوليه العربيه
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  نامرجح  
 4.
 5.
الجامعه العربيه
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  نامرجح  
 6.
الجامعة المستنصرية
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  مرجح  
 7.
الحيدرية
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  نامرجح  
 8.
آاوپك
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  مرجح  
 9.
آپراكا
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  مرجح  
 10.
آتشكده ايرانشاه هند
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  مرجح  
 11.
آدب
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  نامرجح  
 12.
آر 0 دي 0 اف
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  نامرجح  
 13.
آرامكو
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  مرجح  
 14.
آرامگاه صفدر جنگ هند
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  مرجح  
 15.
آرامگاه فردوسي
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  مرجح