لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 76.
ياد خدا
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح  
 77.
ياد خدا
 ♠  دامنه اصطلاح:  اخلاق اسلامي     ♠  نامرجح  
 78.
ياد دادن
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح  
 79.
ياد داري
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 80.
یادداشت
 ♠  دامنه اصطلاح:  مجموعه آثار     ♠  مرجح  
 81.
يادداشت برداري
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 82.
ياد دهي
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح  
 83.
ياد ذم شرعي جهل بسيط
 ♠  دامنه اصطلاح:  اخلاق اسلامي     ♠  مرجح  
 84.
يادسپاري
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح  
 85.
ياد سپاري
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 86.
ياد علي (ع)
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  مرجح  
 87.
ياد فضيلت علم
 ♠  دامنه اصطلاح:  اخلاق اسلامي     ♠  مرجح  
 88.
ياد قبح جربزه
 ♠  دامنه اصطلاح:  اخلاق اسلامي     ♠  مرجح  
 89.
ياد قبح عقلي جهل بسيط
 ♠  دامنه اصطلاح:  اخلاق اسلامي     ♠  مرجح  
 90.
ياد كننده سوگند بتّي
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق (علم)     ♠  مرجح