لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 32.
ياء
 ♠  دامنه اصطلاح:  معارف رضوي     ♠  مرجح  
 33.
يائسگي
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 34.
يائسگي
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 35.
يائسگي حرّه
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 36.
يائسگي سرد مزاج
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 37.
يائسگي غير قريشي
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 38.
يائسگي قريشي
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 39.
يائسگي كنيز
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 40.
يائسگي گرم مزاج
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 41.
يائسه
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  مرجح  
 42.
يائسه
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 43.
يائونده
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 44.
يائيتسه
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 45.