لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 2206.
ييلماز ، مسعود ، 1947 -م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 2207.
ييمه
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  مرجح  
 2208.
يين
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  مرجح  
 2209.
يينچوان
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 2210.
يينگر ، جان ميلتون ،1916-2011م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 2211.
ی‍ی‍ن‍گ‍ر ، م‍ی‍ل‍ت‍ن‌
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 2212.
يين - يانگ
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  نامرجح  
 2213.
يين- يانگ جيا
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  نامرجح  
 2214.
يي ( واژهاي حذف شده )
 ♠  دامنه اصطلاح:  بايگاني فقه     ♠  مرجح  
 2215.
ييوسكيله
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 2216.
يِي‌ها
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  مرجح  
 2217.
يي يي 19منطق قرآن در سنجش اديان
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  مرجح