لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 91.
گاگرا
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 92.
گال
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح  
 93.
گال
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  نامرجح  
 94.
گال ، آ . ژ
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 95.
گالاتسي
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 96.
گالاگر ، جيمز روزول ، 1903 -م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 97.
گالئانو ، ادواردو ،1941-2015م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 98.
گالئانو ، خوان خوزه
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 99.
گالبرات ، پيتر
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 100.
گالبرايت ، جان كنت ،1908-م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 101.
گالبريت ، جان كنت
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 102.
گالتر ، هيلمار
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 103.
گالتون ، فرانسیس ،1822-1911م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 104.
گالتونگ ، يوهان ،1930-م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 105.
گالدين ، كاژي
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح