لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 76.
گازمن ، ابيمال
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 77.
گازوئيل
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 78.
گاز‌ها
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 79.
گازيوروسكي ، مارك ،1954-م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 80.
گاس ، اف. گريگوري
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 81.
گاسپرالي ، اسماعيل ، 1914 - 1851م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 82.
گاسپه ، فيليپ اوبرت ، 1786 - 1871م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 83.
گاست ، خوزه ارتگا يي
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 84.
گاسفليد
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 85.
گاس ، فيليپ هنري ،1810-1888م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 86.
گ. اسميت
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 87.
گاسيكا ، فرانچسكو
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 88.
گاسينايي ، گيزلاوار
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 89.
گاف ، ريچارد
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 90.