لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 1.
گائو
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 2.
گائوس ، شارل فردريك ، 1777 - 1855م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 3.
گائون
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  مرجح  
 4.
گائون‌ها
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  نامرجح  
 5.
گائيوس
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 6.
گابر ، دان
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 7.
گابرون
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 8.
گابروو
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 9.
گابريل تارد
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 10.
گابريلي ، فرانچسكو ،1904-م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 11.
گابو
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 12.
گابون
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 13.
گاپ
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 14.
گات
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  مرجح  
 15.
گات ، آذر ،1959-م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح