لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 1.
كنايه
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم قرآني   
 2.
كراوچنكا ، پيوتر
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام   
 3.
كافر اسير
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه   
 6.
كَيْل
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه   
 7.
کتانی ، ادریس
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام   
 8.
کشک ، جلال
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام   
 9.
كريگ ، ادوارد
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام   
 10.
 11.
كوچ از عرفات
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه   
 12.
كوچك شمردن صدقه
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه   
 13.
كشتن حيوان در احرام
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه   
 14.
كسب به ضراب فحل
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه   
 15.
كاشت سبزي در خانه
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه