لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 76.
ژكس
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 77.
ژلاتوش
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 78.
ژلاتين
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 79.
ژلاتين حلال گوشت
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 80.
ژلاتين حيوان حرام گوشت
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 81.
ژلف ، ژليو
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 82.
ژلوناگورا
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 83.
ژله ضد بارداري
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 84.
ژلينك ، گئورك ،1851-1911م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 85.
ژنتيك
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 86.
ژنتيك انساني
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 87.
ژنتيك حيواني
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 88.
ژنتيك گياهي
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 89.
 90.
ژنده فيل
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح