لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 1.
ژرمنها
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي   
 2.
ژكس
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام   
 3.
 5.
 6.
ژونير ، لر بور پي
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام