لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 61.
چادر عرق
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  مرجح  
 62.
چادرنشين
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح  
 63.
چادر نشينان
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 64.
چادگان
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 65.
چارپا
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 66.
چارپاپه‌ي مقدس
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  نامرجح  
 67.
چارپايان
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح  
 68.
چارپايه‌ي نياكان
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  مرجح  
 69.
چار تكبير
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 70.
چارچوب
 ♠  دامنه اصطلاح:  مجموعه آثار     ♠  مرجح  
 72.
چارك
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 73.
چارلز پيرس
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 74.
چارلز تاونز
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 75.
چارلز تراث
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح