لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 46.
پاترولوژي
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  مرجح  
 47.
پاتريارك
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  مرجح  
 48.
پاتريارک آنتوان حايک
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 49.
پاتریارک آنتونیوس خریش
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 50.
پاتریارک الیاس چهارم
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 51.
پاتریارک بیمن ، اسقف اعظم روسیه
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 52.
پاتریارک خریش
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 53.
پاتريارك فوتيوس ِكبير
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  مرجح  
 54.
پاتریارک مارونی
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 55.
پاتریارک ماکسیموس پنجم حکیم
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 56.
پاتريارک معوشي
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 57.
پاتريارك‌نشين
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  مرجح  
 58.
 59.
پاتريك پرايس ، جوآن كرك
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 60.
پاتن ، پرزيدان
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح