لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 1.
پاي انسان
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه   
 6.
پارسا ، بيژن
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام   
 10.
پاركر ، جان ،1942-م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام   
 11.
پاركر ، كامليا
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام   
 12.
 14.
 15.
پاكيزگي خطيب
 ♠  دامنه اصطلاح:  منطق