لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 16.
هابسبام ، اريك
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 17.
هابسبورگ ، اتود
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 18.
هابسون ، جان
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 19.
هابسون ، جان اتكينسون ، 1858 - 1940م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 20.
هابط
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 21.
هابيل
 ♠  دامنه اصطلاح:  معارف رضوي     ♠  مرجح  
 22.
هابيل
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 23.
هابيل
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  مرجح  
 24.
هاپكينز ، برايان
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 25.
هاپكينز ، سيدني جان
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 26.
هاپكينز ، هنري آندروود ، 1900 -م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 27.
هاپكينز ، هنري اندروود
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 28.
هات
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 29.
هاتِ
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم قرآني     ♠  مرجح  
 30.
هاتاتسوتومو ، 1935 -م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح