لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 3.
 11.
قياس افتراض
 ♠  دامنه اصطلاح:  منطق   
 12.
قياس اقتراني
 ♠  دامنه اصطلاح:  منطق   
 13.
قياس اقتراني حملي
 ♠  دامنه اصطلاح:  منطق   
 14.
قياس اقتراني شرطي
 ♠  دامنه اصطلاح:  منطق