لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 61.
فاحشة مبيّنة
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  مرجح  
 62.
فاحشه مبيّنه
 ♠  دامنه اصطلاح:  معارف مهدوي     ♠  مرجح  
 63.
فاخته
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 64.
فاخته بنت ابي طالب
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 65.
فاخِتَه بنت ابي طالِب
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام علوم حدیث     ♠  نامرجح  
 66.
فاخته بنت قرطه قرشي ، قرن 1ق.
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 67.
فاخر
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 68.
فاخرزاده ، عزيز
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 69.
فاخر ، محمد شعاع
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 70.
فاخري بزاز ، حفص بن سليمان
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 71.
فاخوري ، حنا
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 72.
فاخوري ، عبد الباسط بن علي ،-1906م.
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 73.
 74.
 75.