لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 46.
فاجعه بئر معونه ، چهارم ق
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 48.
فاجعه بوفال هند ، 1984
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 49.
فاجعه حلبچه ، 1366
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 50.
فاجعه حی الغواریه
 ♠  دامنه اصطلاح:  مجموعه آثار     ♠  مرجح  
 51.
فاجعه ذات الرجيع ، چهارم ق
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 52.
فاجعه سپاه تبليغ ، چهارم ق
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  نامرجح  
 53.
فاجعه كشتار الخليل ، 1994
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 54.
فاجعه كشتار مردم لبنان توسط اسرائيل
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  نامرجح  
 55.
فاجعه ملی
 ♠  دامنه اصطلاح:  مجموعه آثار     ♠  مرجح  
 56.
فاجعه هواپيمايي ايرباس ، 1367
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  نامرجح  
 57.
فاجيا
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  نامرجح  
 58.
فاحش الغلط
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم حديث     ♠  مرجح  
 59.
فاحشه
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  مرجح  
 60.
فَاحِشَة
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم قرآني     ♠  مرجح