لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 16.
غار بحرميت فلسطين
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  مرجح  
 17.
غارب ( هيئت )
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 18.
غار پيران
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  مرجح  
 19.
غار پيرغار فارسان
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  مرجح  
 20.
غارت
 ♠  دامنه اصطلاح:  چک لیست     ♠  مرجح  
 21.
غارت
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  مرجح  
 22.
غارت اموال
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  مرجح  
 23.
غارت اموال خصوصي
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  مرجح  
 24.
غارت اموال عمومي
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  مرجح  
 25.
غارت بيت المال
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  مرجح  
 26.
غارت بيت المال به نفع بیگانه
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  مرجح  
 27.
غارت شده
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  مرجح  
 28.
غارت گر
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  مرجح  
 29.
غارتگران
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  مرجح  
 30.
غار ثور
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  مرجح