لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 106.
ظرف متنجس
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 107.
ظرف محدوديت
 ♠  دامنه اصطلاح:  فلسفه (عام)     ♠  مرجح  
 108.
ظرف مستقر ( ادبيات )
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 109.
ظرف مسلمان
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 110.
ظرف مشركين
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 111.
ظرف مضاف
 ♠  دامنه اصطلاح:  بايگاني علوم قرآني     ♠  نامرجح  
 112.
ظرف مفضض
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح  
 113.
ظرف مكان
 ♠  دامنه اصطلاح:  فلسفه (عام)     ♠  نامرجح  
 114.
ظرف نقره
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 115.
ظرف نقره كاري
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 116.
ظرف واجب
 ♠  دامنه اصطلاح:  اصول فقه     ♠  نامرجح  
 117.
ظرف وجود ذهني
 ♠  دامنه اصطلاح:  فلسفه (عام)     ♠  نامرجح  
 118.
ظرف ياقوت
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 119.
ظرفيت
 ♠  دامنه اصطلاح:  اصول فقه     ♠  مرجح  
 120.
ظرفيت ارتكاب جرم
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  مرجح