لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 16.
 17.
طارق بن شهاب بجلي ،-83ق
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 19.
 20.
طارق بن عمرو مكي ، -73ق.
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 21.
طارق زين العابدين
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 22.
طارق يوحنا عزيز
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 23.
طارقيه
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  مرجح  
 24.
طارم سري ، مسعود ،1329-
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 25.
طارم سفلى
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  نامرجح  
 26.
طارم عليا
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  نامرجح  
 27.
طارمي ابهري ، جواد بن محرم علي
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 28.
طارمي ، عليرضا
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 29.
طاریا
 ♠  دامنه اصطلاح:  مجموعه آثار     ♠  مرجح  
 30.
طاريه
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  مرجح