لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 121.
ضبط صدر
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم حديث     ♠  مرجح  
 122.
ضبط صوت
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 123.
ضبط ظاهري
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم حديث     ♠  مرجح  
 124.
ضبط غيرمجازبرنامه کامپيوتر**
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  مرجح  
 125.
ضبط قاضي
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 126.
ضبط قرائات
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم قرآني     ♠  مرجح  
 127.
ضبط كتاب
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم حديث     ♠  مرجح  
 128.
ضبط کلي اموال
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  نامرجح  
 129.
ضبط کليه دارايي
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  نامرجح  
 130.
ضبط كليه دارايي(جديد)
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  مرجح  
 131.
ضبط مال مورد وثيقه(جديد)
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  نامرجح  
 132.
ضبط مال ناشي از ارتشا
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  مرجح  
 133.
ضبط محل جرم
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  مرجح  
 134.
ضبط مخابرات**
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  مرجح  
 135.
ضبط مدت خيار شرط
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح