لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 13381.
سينگارايا
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 13382.
سينگالوواده
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  مرجح  
 13383.
سينگالوواده سوُتَّه
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  نامرجح  
 13384.
سينگاونگ ، آمون
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 13385.
سينگ ، بوتا
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 13386.
سينگ ، جارنيل
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 13387.
سينگ ، داتواجيت
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 13388.
سينگ ، دينيش
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 13389.
سينگ ، راناچاندر
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 13390.
سينگ ، ران بير ، - 1885م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 13391.
سينگر ، دانل هول
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 13392.
سينگ ، رنجيت ، قرن 19م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 13393.
سينگر ، هانس 0 دبليو
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 13394.
سينگ سَبْها
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  مرجح  
 13395.
سينگ ، سيدرات
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح