لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 16.
زابلي
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 17.
زابلي ، مينا ، 1332 - 1364
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 18.
زاپاتا ، اميليانو ، 1879 - 1919م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 19.
زاپاتيستا
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  نامرجح  
 20.
زاپوروژيه
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 21.
زاپوريژيا
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  نامرجح  
 22.
زاج
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 23.
زاچ
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح  
 24.
زاخارياس ، گرگ دبليو.
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 25.
زاخو
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 26.
زاد حج
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 27.
زادسر ، علي ، 1335 -
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 28.
زادگاه
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  نامرجح  
 29.
زادگاه
 ♠  دامنه اصطلاح:  چک لیست     ♠  مرجح  
 30.
زاد و توشه
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح